Checomacoco Paraguay

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/checomacoco/WWW/checomacoco.cz/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/checomacoco/WWW/checomacoco.cz/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/checomacoco/WWW/checomacoco.cz/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/checomacoco/WWW/checomacoco.cz/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/checomacoco/WWW/checomacoco.cz/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/checomacoco/WWW/checomacoco.cz/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/checomacoco/WWW/checomacoco.cz/includes/unicode.inc on line 311.


Asociace Checomacoco - Paraguay

Byla zaregistrována dne 9. 11. 2005 u paraguayského Nejvyššího soudu v Asunciónu jako právnická osoba – nezisková organizace, schopná činit kolektivní rozhodnutí, spravovat majetek a vstupovat v jednání se zahraničními subjekty. Její existence se ukázala jako nezbytná pro spolupráci podle právních norem České republiky i Paraguaye. Bezprostředním důvodem pro založení asociace byla realizace prvního společného projektu – založení chovu dobytka, v kterém česko-indiánská komunita v Puerto Esperanze spatřuje výchozí bod svého dalšího rozvoje.

V roce 2010, po čtyřech letech úspěšného společného chovu dobytka, byla zvířata včetně přírůstků rovným dílem rozdělena mezi zakládající členy Asociace. Poté byl zvolen nový výbor, někteří členové z Asociace vystoupili, jiní přistoupili a společně nadále pokračují v činnosti. V létě 2011 přestěhovali své stádo asi 35 km do vnitrozemí a založili osadu Nueva Esperanza.

Cándido
Cándido, syn Agelity
současný president Asociace
Nicanor
O stádo asociace Checomacoco pečuje Nicanor,
syn Angely
SAulo
Saulo, syn Angelity
náčelník v Nueva Esperanza

Zakládající členové / Socios de la Asociación

Rodolfo
Rodolfo Ferreira Fric,
zakládající president Asociace, nejstarší syn Hermíny
Hipolito
Hipólito Ferreira, syn Hermíny
Susana y Angela
Susana Zeballos (vlevo) a Angelita Ferreira (vpravo) s maminkou Hermínou
Enrigue
Enrique, syn Agelity
Fany
Fany, dcera Angelity (v popředí),
Eunices a Miriam, Rodolfovy dcery,
Pablo Barboza (manžel Eunices)
Damariz
Damariz, Hipolitova dcera,
s Vilanem a manželem Robertem Garcíou
Lamberto
Lamberto, Rodolfův adoptivní syn
Sindulfo Ferreira
Sindulfo, Rodolfův syn, s manželkou Marcelou
děti: zleva Romina, Demi, Aldo
Febe
Febe Ferreira, Rodolfova dcera
Mali
"sirotek" Mali, dcera zesnulého Lorenza,
nejmladšího Hermínina syna
Domitilia
"sirotek" Domitilia
Ananías
"sirotek" Ananías
Marvin Col
"sirotek" Marvin Col

1/ děti Herminie: Angela Ferreira de Martinez, Rodolfo Ferreira, Hipolito Ferreira, Susana Báez de Zeballos
2/ vnuci Herminie: Enrique Ferreira, Nicanor Ferreira, Cándido Matinez, Saulo Martinez, Fany Martinez de Baéz, Lamberto Ferreira, Sindulfo Ferreira, Miriam Ferreira, Febe Ferreira de Romero, Eunices Ferreira de Barboza, Damaris Ferreira de García, Dina Ferreira de Franco, Ercilia Zeballos, Gilberto Zeballos, Mateo Zeballos, Ercilia Zeballos de Escobar, Mally Ferreira de Romero, Ananías Ferreira, Leavin Ferreira, Leandro Ferreira, Domitilia Ferreira, Leoncio Ferreira, Marvin Col Ferreira, Malchilina Ferreira de Chamorro

Ze stanov asociace

Cílem a účelem asociace je získávat nezbytné prostředky pro zlepšení života, práce, zdravotnictví, práv a všeho, co povede k užitku asociace a zlepšení životní úrovně celku i jednotlivců, jakož i upevňovat vztahy mezi členy a řešit jejich případné spory, směrovat je a radit jim v otázkách ekonomického a sociálního rozvoje a v otázkách výchovy a vzdělání. K naplnění těchto cílů bude asociace úzce spolupracovat s Českou republikou. Asociace k naplnění těchto cílů může získávat a vlastnit movitý i nemovitý majetek, potraviny a zvířata, a to přijímáním podpor a darů od soukromých osob, veřejných (státních) i soukromých institucí v Praguayi i ze zahraničí i podnikáním s tímto majetkem.

Členy asociace se mohou stát pouze osoby, které splňují výlučnou podmínku česko-indiánského původu, totiž že jsou čamakokskými potomky Alberto Vojtěcha Friče. Pro členství v asociaci je třeba podat žádost výboru asociace, v níž bude vyjádřena vůle přijmout a závazně se řídit jejími stanovami a přijatými rozhodnutími. Od data přijetí, které je vedeno ve zvláštním spise, má člen asociace právo požívat veškerých výhod svého členství, jako právo volit a být zvolen do orgánů asociace, hlasovat na valných hromadách, podávat návrhy související se zlepšením života členstva, být informován o dění v asociaci. K povinnostem člena asociace patří kromě dodržování zásad a schválených usnesení asociace také podílet se na pracech pro asociaci a informovat ostatní členy o svých aktivitách, být solidární s dalšími členy asociace a upozorňovat na vše, co by mohlo být v rozporu s těmito stanovami, nebo ohrozit činnost asociace.

Orgánem asociace je výkonný výbor a valná hromada (řádná, konaná minimálně jednou ročně, nebo mimořádná), svolávaná nejméně 14 dní předem, její usnesení se přijímají obecným souhlasem, nebo, v případě rozporů, hlasováním (nadpoloviční většinou hlasů). Výbor asociace je volený na jeden rok, sestává z prezidenta, tajemníka a dalších volených funkcionářů podle potřeby, kteří zejména vedou agendu asociace, spravují její majetek a přijímají opatření podle aktuální situace, mají také podpisová práva a jednají za asociaci navenek. Stanovy rovněž vymezují případy, pro které mohou být členové vyloučeni z asociace a tresty, např. za poškozování dobrého jména asociace, rozkrádání společného majetku, ale i za neúčast na společných pracech, nebo podněcování rozbrojů uvnitř asociace.